spacer.gif
spacer.gif
l_com.jpg
l1_com.gif
l1_res.gif
icon1.gif  Hosting
icon1.gif  Domeny
icon1.gif  Inne usługi
icon1.gif  Partnerzy
icon1.gif  Pomoc
icon1.gif  Strona główna
r_top_com.jpg

REGULAMIN FG.PL
świadczenia usług hostingowych przez firmę FG.PL

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy firmą FG.PL, zwaną dalej Dostawcą, a osobą lub podmiotem korzystającym z usług Dostawcy, zwanym dalej Abonentem. Informację o oferowanych przez Dostawcę usługach i ich cenach zawiera aktualna oferta dostępna na stronach serwisu internetowego Dostawcy pod adresem: http://www.fg.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Dostawcę, a także określa prawa i obowiązki Dostawcy oraz Abonenta korzystającego z danej usługi.
2. Wykupienie usługi oferowanej przez Dostawcę oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.
3. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu lub jego złamania będą rozpatrywane negatywnie. W przypadku złamania istotnych postanowień niniejszego regulaminu Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Abonenta bez powiadomienia.
4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania lub zmiany umowy o świadczeniu usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz 883). Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Abonenta. Wyjątkiem mogą być organy ścigania, które w uzasadnionych sytuacjach mają prawo wglądu do danych Abonenta.
5. Jeśli Abonent wyraźnie tego nie zastrzegł, Dostawca może opublikować nazwę firmy oraz logo wraz z adresem serwisu Abonenta, na swojej liście referencyjnej.
6. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent o zaistniałych zmianach zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§ 2
Faktury i płatności

1. Za korzystanie z usług oferowanych przez Dostawcę pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy, który w zależności od wybranego pakietu trwa odpowiednio: jeden miesiąc, pół roku lub rok i liczony jest od dnia zakupu usługi.
2. Abonent z góry uiszcza opłatę za każdy okres rozliczeniowy. Opłata za kolejny okres winna wpłynąć do Dostawcy najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego. Pod uwagę brana jest tylko i wyłącznie data zaksięgowania wpłaty u Dostawcy, a nie data nadania wpłaty przez Abonenta.
3. Z chwilą zaksięgowania kwoty abonamentu za zamówioną usługę, Dostawca wysyła klientowi fakturę VAT lub inny dowód zakupu. Na życzenie Abonenta, Dostawca może wystawić fakturę "pro-forma" przed dokonaniem płatności.
4. Abonent może zrezygnować z usług Dostawcy w dowolnym czasie, godząc się jednocześnie na utratę wniesionej opłaty abonamentowej. Abonent zobowiązany jest do poinformowaniu Dostawcy o rezygnacji z usługi.
5. Dostawca zastrzega sobie możliwość zrezygnowania ze współpracy z Abonentem bez podania konkretnych przyczyn, zachowując 30-to dniowy okres wyprzedzenia. W takim przypadku Dostawca zobowiązuje się zwrócić Abonentowi za pomocą przelewu bankowego nadpłaconą kwotę abonamentową, która nie została wykorzystana.
6. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych usług. Zmiany te nie dotyczą Abonentów, których konta są opłacone i aktywne.
7. Opłata abonamentowa jest kosztem utrzymania konta Abonenta na serwerze Dostawcy. Nie obejmuje ona natomiast pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem serwisu WWW Abonenta (projektowania strony, zakupu i konfiguracji oprogramowania itp.).

§ 3
Zakres odpowiedzialności Abonenta

1. Pakiety usług oferowanych przez Dostawcę są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
- korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- nie wykorzystywania serwera w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemowych oraz naruszanie zasad współużytkowania serwera (dotyczy to głównie skryptów i usług wykorzystywanych na innych stronach np. systemów bannerowych, aliasów itp.).
2. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane oraz treści udostępniane w ramach wykupionej usługi.
3. Dostawca ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania za ewentualne straty, poniesione w wyniku nieprawidłowego korzystania z danej usługi.
4. Zabronione jest udostępnianie przez Abonenta treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, a także:
- działanie na szkodę osób trzecich, a w szczególności Dostawcy,
- propagowanie materiałów naruszających dobre imię i godność osób trzecich,
- rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju nielegalnych plików oraz treści (np. materiałów, do których
Abonent nie posiada praw autorskich),
- wysyłanie spamu oraz przesyłek o podobnym charakterze (np. tak zwanych łańcuszków).
5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych oraz do niezwłocznego informowania Dostawcy w przypadku jakichkolwiek zmian.
6. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę rejestrowanego konta, bądź domeny. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nazwy Abonentów, a spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Dostawcy.
7. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu do swojego konta oraz nie ujawniania ich osobom trzecim. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
8. Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa swojego konta we własnym zakresie. Dostawca wykonuje okresowo kopie bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze oraz za ich ewentualną utratę.

§ 4
Zakres odpowiedzialności Dostawcy

Dostawca zobowiązuje się do:
1. Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz Abonenta, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu.
2. Poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego ograniczenia lub odłączenia dostępu do pewnych usług.
3. Zrekompensowania Abonentowi braku ciągłości w dostarczaniu usług wynikającego z winy Dostawcy w postaci odszkodowania w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy. W przypadku awarii, bądź braku ciągłości w świadczeniu usługi, Abonent zobowiązany jest zgłosić problem Dostawcy.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, na przykład:
- awarii u operatora Centrum Informatycznego, w którym znajduje się serwer,
- awarii łączy międzyoperatorskich,
- opóźnień i niedogodności zawinionych przez osoby trzecie (np. banki, poczta, rejestrator domen),
- przerw w dostawie energii elektrycznej,
- wystąpienia kataklizmów, klęsk żywiołowych, wojen itp.
5. Dostawca automatycznie blokuje dostęp do kont, dla których został przekroczony miesięczny limit transferu, chyba, że aktualna oferta stanowi inaczej. W skład limitowanego ruchu wchodzą dane przesłane do i z konta klienta.
6. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną. Dostawca nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.

§ 5
Zakończenie współpracy

1. Abonent może zrezygnować z usług Dostawcy w dowolnym momencie, godząc się na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
2. Dostawca zastrzega sobie możliwość zablokowania usługi Abonenta po przekroczeniu terminu płatności oraz możliwość całkowitego usunięcia nieopłaconej usługi po przekroczeniu terminu płatności o 30 dni.
3. Jeśli konto jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności jeśli Abonent łamie Regulamin, działa na szkodę Dostawcy, czy też używa konta do celów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym, Dostawca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zwrotu wniesionej przez Abonenta opłaty abonamentowej.
4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług, a jego dane przechowywane na serwerze zostają usunięte.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. W przypadku sporów mogących wynikać z realizacji usługi, strony będą dążyć do polubownego ich rozwiązania, a gdy okaże się to niemożliwe, sądem rozstrzygającym daną kwestię sporną będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Dostawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

l_bot.jpg

FG.PL © 1997-2006              
Wszelkie prawa zastrzeżone.        
Nota prawna  |  Polityka prywatności